Obchodní podmínky

 

 

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 

Kupující (dále také zákazník) učiněním závazné objednávky v e-shopu potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 

E-shop Vám nabízí možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí virtuálního nákupního košíku.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte na e-mail info@sunnyhouse.cz .

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Nabídka zboží v e-shopu není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až samotná objednávka kupujícího, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a jeho doručením kupujícímu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Pozor! - Přijetí objednávky není totožné s potvrzením objednávky. Přijetí objednávky zasílá robot ihned po odeslání Vaší objednávky.
K uzavření kupní smlouvy ale dochází až přijetím potvrzení objednávky, které Vám zašleme jakmile objednávku skutečně obdržíme. 

 

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Pro zákazníky z České republiky

Možnosti zaplacení zboží :

 • bankovním převodem - předem na účet
 • dobírkou při převzetí zboží

Možnosti doručení zboží:

 • Přepravní služba - doporučené psaní / balík - dle telefonické dohody

Cena dopravy je závislá na hmotnosti zboží a doručovací adrese.

Objednané zboží posíláme jako doporučené psaní nebo balík prostřednictvím spediční firmy. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude zákazník neprodleně kontaktován.

Pokud nelze zboží z našeho e-shopu dodat a bude zároveň již zaplaceno, bude uhrazená částka vrácena zpět na účet plátce.

 

5) DODACÍ LHŮTY

 

Zboží, které není skladem, má dodací lhůtu dle dohody s prodávajícím. Přesnější informace lze zjistit osobně, telefonicky či e-mailem přímo u prodávajícího. V případě dodání zboží spediční službou se dodací doba prodlužuje o dobu přepravy.

 

6) VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména ustanoveními § 1829 - § 1840 je zákazník oprávněn ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, které není vyrobeno na zakázku, od smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat prodávajícího BOGO GROUP s.r.o.  IČO: 04973216, se sídlem Nádražní čp. 214, 513 01 Semily, formou jednostranného právního jednání, a to některou z těchto forem:

-          doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na naši uvedenou adresu nebo

-          e-mailem zaslaným na adresu info@sunnyhouse.cz

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení před jejím uplynutím.

V případě odstoupení je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží, a to tak, že je odešle doporučeně na adresu prodávajícího Nádražní čp. 214, 513 01 Semily, kompletní, nepoškozené, a to bezodkladně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení nebo je ve stejném termínu a stavu předá na uvedené adrese. Přímé náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 • Vracené zboží musí být v zcela v původním stavu a označeno původní identifikační etiketou zboží. Také je nutno doložit kopii dokladu o nabytí - fakturu!
 • Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (alespoň kód a název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení všechny platby, které prodávající obdržel vyjma nákladů na dodání.

Pro vrácení plateb bude použitý stejný platební prostředek, který použil kupující, pokud výslovně neurčí jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady.

Platbu prodávající není povinen vrátit dříve, než obdrží vrácené zboží nebo mu bude prokázáno, že zboží bylo odesláno zpět, dle toho, co nastane dříve.

Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání. Na základě vzájemné dohody je možné situaci řešit případně i těmito způsoby:

 • vrácením hodnoty vraceného zboží na účet - bez poplatku nebo složenkou na adresu kupujícího (poplatek za složenku činí 41,- Kč)
 • zápočtem k následující objednávce (hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší následující objednávky).

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží  v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou  a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Mimo skladového zboží (zboží ve výprodeji) je ale veškeré námi nabízené zboží označováno jako zboží vytvořené na zakázku.
Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v případě on-line služby na výše uvedených webových stránkách dodavatele možné. Je to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm. d) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí objednatel částku odpovídající již vykonaným úkonům a nákladům. Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době na nápravu.

 

7) STORNO OBJEDNÁVKY

 

Objednávku lze v e-shopu bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

 

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

 

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele společnosti.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na komponenty poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci emailem (info@sunnyhouse.cz) nebo písemně na naši adresu SunnyHouse, Nádražní 214, 513 01 Semily, Česká republika
 2. zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne dobírkou) na adresu prodejny
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Náklady na reklamační řízení

V případě, že výrobek po přezkoumání nevykazuje  žádné  vady vytýkané kupujícím při zahájení reklamačního řízení,  je prodávající oprávněn vymáhat účelně vynaložené náklady  reklamačního  řízení

Jedná se tak zejména o náklady na dopravu nebo hodinovou sazbu technika zkoumající výrobek na adrese zadané kupujícím.

Tabulka nákladů:

- doprava společnosti  BOGO GROUP s.r.o. - 11 Kč/km

- doprava spediční společností - dle aktuálního ceníku za balík a jeho velikost

- hodinová sazba technika - 520,-Kč/hod

ceny jsou vč DPH

  

9) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu  po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,1% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 40,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.

V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

 

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů e-shop řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě.

 

Český výrobek
E-SHOP
Sunnyhouse na Twitteru Sunnyhouse na Google Plus Sunnyhouse na FaceBooku